I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÝ ZPRAVODAJ
08.07.24 07:39 Pep@k
ZPRAVODAJ DUBEN
13.04.24 20:48 Pep@k
ÚNOROVÝ ZPRAVODAJ
05.02.24 09:34 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Koncepce úprav zámeckého parku v Mimoni - část třetí
Publikováno:  8. ledna 2024

kostelZámecký park v Mimoni je unikátním příkladem zámeckého parku bez zámku
(demolice 1985).
Jaký je správný postup obnovy takového parku, kde došlo ke zcela fatálnímu zásahu do historických vazeb?
Je jasné, že historizující obnova již není možná, jelikož chybí využití a zásadní podstata vazby k budově zámku, kde by například probíhaly turistické prohlídky. Je třeba se na park podívat stávajícím optikou, vidět v něm jeho historickou hodnotu, ale zaměřit se na jeho soudobé využití a uživatele, protože jen tak, může být dnes takto rozlehlý park udržitelný.

Soudobá podobu parku, by měla podtrhnout místní identitu a historické hodnoty, které se v parku dochovaly. Park je strategicky umístěný v centru města a také leží na cyklostezce č. 15. Park se nachází na rozhraní historického jádra a novodobější dostavby bydlení, kde je kumulováno velké množství obyvatel, kteří v parku tráví svůj čas nebo s ním jen prochází. Při návrhu bude tedy podstatné v nesnadném terénu zajistit logickou cestní síť, která bude respektovat požadované pěší trasy (do obchodu, na náměstí, na poštu či úřad atd.). Mimo to je třeba park vybavit zázemím pro volnočasové aktivity širokého spektra obyvatel. Ty by měly být v parku umístěny a ztvárněny tak, aby nenarušovaly jeho historickou hodnotu.

Tento zámecký park byl kdysi perlou severu a v jeho největší slávě byl navržen v duchu přírodně krajinářského romantického parku. Takových parků u nás příliš nebylo. Byly charakteristické romantickými stavbičkami, zde v asijském duchu, což je o to unikátnější.

park9


KONCEPT PARKU
Návrh parku vychází z jeho historického odkazu a staví na prvcích a motivech, které se podařilo objevit v historických materiálech. Zároveň pracuje s morfologií terénu a fenoménem vody v parku. Charakterově se zde objevují dvě krajiny, a to krajina rybniční a krajina tůní a mokřadů. Ty jsou propojeny hlavní alejí. Krajiny od sebe odděluje vyvýšený hřeben, na němž stojí v hájku altán s výhledem a houpačkou. Pod hřebenem se na hlavním rozcestí nachází lesní náměstí. Podél řeky vede cyklostezka, která je navržena jako promenáda se stromořadím a výhledem na povodňový park, kde se rozlévá voda Ploučnice. Na promenádě je umístěno velké dětské hřiště a v místě původního historického mostu je upraven břeh řeky Ploučnice. Je zde osazeno molo, které upomene na původní polohu mostku.

Rybniční krajině dominuje Zámecký rybník s ostrůvkem, který je zpřístupněn molem. Na ostrůvku se nachází odpočívadlo. Kolem rybníku vede mlatová cesta s posezeními i přístupem k vodě. Ze sídliště je možné k rybníku sejít po nové vykonzolované lávce. Na terase nad rybníkem se nachází rekreační zázemí pro park i sídliště na kopci – dětské hřiště, pobytová plocha, sáňkovací kopec a odpočívadla.


Na krajinu tůní a mokřadu je možné zhlížet z vyhlídky, která stojí v místě původní vyhlídkové věž s asijskými motivy. Zde dochází k otevření historického průhledu přes tuto krajinu ve směru na zámek, který dnes již neexistuje. I přesto se jedná o důležitou kompoziční osu parku. Samotná krajina tůní je více rozvolněná do ploch mokřadů, které podporují biodiverzitu parku a jeho klimatické funkce. Plochy jsou zpřístupněny po chodníčcích a povalových cestách s odpočívadly. Budova původní hájovny je přebudována na zázemí parku s kavárnou a toaletami. Posezení u kavárny je doplněné o malé dětské hřiště. Dojde k obnovení původního Růžového sadu a výsadbě rododendronů, které podporovaly romantický asijský vzhled parku.

V letech 1994-95 zpracovával návrh parku i jeden z nejvýznamnějších krajinářských architektů Ing. Drahoslav Šonského, CSc. Jeho životním dílem byla Dendrologická zahrada v Průhonicích, nejlepší dendrologická zahrada u nás. Tato zahrada je ovšem velice údržbově náročnou parkovou úpravou. Jeho návrh vychází z podobného modelu, kdy park obnovuje do podoby zámeckého parku. V 90. letech byla ve společnosti jiná situace a návrh byl v té době jistě relevantní a odpovídal dané poptávce. Dnes jsou ovšem možnosti na údržbu zeleně zcela jiné, a proto návrh v podobě zámeckého parku nebo sbírkové zahrady obstát nemůže. Ovšem jako odkaz na práci tohoto architekta by se mohlo stát lesní náměstí / Náměstí lesních velikánů, které je objevuje v jeho koncepci. Lesní velikáni od 90. let ještě zmohutněli a rádi bychom tuto jeho myšlenku do svého návrhu přejali. Pan architekt odešel v březnu 2021 a právě on byl velikánem našeho oboru, stejně jako jsou velikáni buky na Lesním náměstí v parku.

park10

park11

park12


ČÁST KOLEM TŮNÍ V PODROBNOSTI STUDIE
V severní části parku se rozprostírá krajina tůní a mokřadů. Tyto tůně byly obnoveny v minulých letech, došlo k jejich vyčištění a stabilizaci břehů. Nově má město připravený projekt na základní kostru cestní sítě z mlatu.

Fauna a flora v této části parku je jiná než ve zbytku řešeného území ale i okolí. Objevují se tu vlhké biotopy, které mají kyselejší podloží. Díky nepřístupnému terénu, podmáčení a neprostupnému porostu zde žije mnoho živočichů. Dominantou území jsou staré a z části dožívající duby. Historicky zde rostly i vlhkomilné rododendrony, které podtrhovaly asijský charakter území.

Návrh v této části parku navazuje na připravený projekt cestní sítě, který propojuje toto území s celým parkem. V návrhu je nově doplněn povalový chodník, který rozšíří cestní síť. Cestní síť je doplněna o odpočívadla a vyhlídky. Dále je kladen důraz na rozšiřování mokřadních ploch, které by zvyšovaly biologickou hodnotu území a biodiverzitu. Zároveň by díky pěstování okrasných vlhkomilných robustních trvalek docházelo k navození dojmu původního zámeckého parku, a to na údržbu nenáročnou formou.

Okolní části mokřadů vychází z historické analýzy, kdy návštěvník procházel hájky a růžovým sadem a pokračoval dále na vyhlídku. Vzniknou zde romantická zákoutí, která budou umocněna rozsáhlou vodní hladinou. V jednom z hájků se nacházel pomník hraběnky Colloredové. Jeho pozůstatky nebyly při terénním průzkumu objeveny. Pokud by došlo k jeho nalezení nebo odhalení základů byl by vhodnou formou připomenut.

V budově bývalé hájovny bude založena kavárna s toaletami, která vytvoří zázemí celému parku. Před kavárnou bude umístěno venkovní posezení s malým dětským hřištěm. Kavárna se zázemím se nachází na malé terénní vyvýšenině a bude z ní výhled do krajiny tůní. Obslužnost kavárny bude zajištěna po asfaltové komunikaci, které vede za zdí parku. Budova kavárny by mohla sloužit i jako zázemí pro trvalého správce parku.

PARK
Cílem obnovy parku je vytvořit stabilizované stromové i keřové patro, které svým sbírkovým charakterem upomene na původní podobu romantického zámeckého parku s asijskými motivy, které v minulosti symbolizovaly zejména krásné keře rododendronů. Park by měl bát krásný od jara do podzimu a těžit z přítomnosti vodních ploch, které jej dělají jedinečným.

RYBNÍK S MOLEM NA OSTRŮVEK
Zámecký rybník je perlou parku s ostrůvkem uprostřed. Historicky byl ostrůvek přístupný a je škoda tento přístup neobnovit. Proto navrhujeme široké molo, které se stane pohodlnou cestou na ostrůvek s odpočívadlem. Kolem rybníku vede okružní mlatová cesta s odpočívadly a i molem, které mohou využít také rybáři.

KRAJINA TŮNÍ A MOKŘADŮ
Krajina tůní a mokřadů bude nově protkána systémem mlatových cest, které jsou navrženy již vyhotoveným projektem. Na chodníky v této studii navazují odpočívadla a povalový chodník
/ poval, který návštěvníkům zpřístupní mokřadní plochy s okrasnými robustními trvalkami a také vodní hladinu samotných tůní.

VYHLÍDKA, S ASIJSKÝMI MOTIVY A PODROSTY
Na místě původní vyhlídkové věže bude navržena soudobá vyhlídka. Původní asijské motivy, kterými se stavbička podobná pagodě pyšnila, budou připomenuty jednoduchou formou, například grafikou podhledu. Okolí vyhlídky, které je dnes porostlé konvalinkami, bude doplněno o další podrostové vytrvalé okrasné nenáročné zplaňující druhy.

RŮŽOVÝ SAD S PIKNIKEM
Růžový sad vyzdvihne romantickou náladu a vlastní charakter parku. Kvést bude nejvíce na jaře a na začátku léta. Pod korunami stromu budou umístěny piknikové stoly. Louka pod stromy a v jejich okolí může být a nemusí být posečená, případně mohou být vysekané cestičky či různé plochy k posezení. Podpoří se tak biodiverzita místa.

POVODŇOVÝ PARK
Povodňový park je přírodní území pro možný rozliv řeky při vyšších hladinách vody. Za běžné hladiny vody v řece může být v odbočujících ramenech jen malý a občasně žádný průtok. Podobně tomu je i u tůní, které se v tomto parku objeví. Jedná se o přírodní lokalitu, která rozšiřuje biotopové příležitosti v parku a je cenná z hlediska biodiverzity.

ALTÁN, HOUPAČKA S VÝHLEDEM NA RYBNÍK A HAJNIČKY
Altán je umístěn na ostroh s výhledem na Zámecký rybník, řeku Ploučnici i krajinu mokřadů a tůní. Poblíž altánu je navržena houpačka otočená na rybník a kostel sv. Petra a Pavla. Celá ostrožna je porostlá řídkým hájkem, kde již dnes rostou konvalinky. Ty budou doplněny o další hajničky, které zejména na jaře a podzim promění lesík v kvetoucí palouk.

VYKONZOLOVANÁ LÁVKA
Lávka by lépe zpřístupnila část parku se Zámeckým rybníkem občanům nedalekého sídliště. Zároveň by se mohla stát pohodlnou trasou z města domů přes park. Výhoda lávky je postupné stoupání bukovou strání, která poskytuje zpětné výhledy na rybník s ostrůvkem ale i kostel sv. Petra a Pavla. Alternativou lávky mohou být schody, ovšem ty jsou limitem pro větší množství uživatel parku, a proto je nedoporučujeme. Lávka z pororoštu je navíc poměrně bezúdržbovým řešením.

KAVÁRNA
Kavárna je navržena v budově bývalé hájovny, tudíž nebude problém s jejím stavebním povolováním. Kavárna vytvoří zázemí celému parku a bude vybavena veřejně přístupnými toaletami nezávislými na provozu parku. Před kavárnou bude umístěno venkovní posezení s malým dětským hřištěm. Budova kavárny by mohla sloužit i jako zázemí pro trvalého správce parku. Správa parku je základem jeho udržitelnosti a dobrého provozního stavu.

LESNÍ NÁMĚSTÍ
Lesní náměstí tvoří rozhraní dvou částí parku – rybniční krajiny a krajiny tůní a mokřadů. Náměstí je tvořené rozšířenou plochou na rozcestí hlavní aleje a chodníku, který vede podél pramene Géronstere k sídlišti. Náměstí bude vybaveno mobiliářem tak, aby se stalo přirozenou potkávací plochou v parku pod korunami statných buků.

LAVIČKA
Lavičky v parku by měly mít jednotný charakter. Vzhledem k širokému generačnímu rozpětí obyvatel by měla být sedací plocha v rovině nebo lehce nakloněna dopředu, aby i starší lidé se mohli pohodlně zvednout. K pohodlnému užívání přispějí i područky. Navrhnuté jsou lavičky dřevěné s kovovými prvky, případně celokovové. Tento mobiliář svým vzhledem významně přispěje k charakteru celého parku. Vzhled laviček by měl být neutrální, případně s lehkým náznakem historizujícího stylu, jako vidíme u lavičky v pravém dolním rohu. Je vhodné, aby vybraná řada mobiliáře měla kromě běžných laviček k dispozici i jejich variabilní úpravy – lavičky kruhové, rohové, sedáky na sedací zídky.

ODPOČÍVADLO
Plochy, na kterých je možné posedávat, polehávat nebo piknikovat. Mají potenciál do parku přivést více návštěvníků, kteří ocení vyvýšenou plochu nad zemí. Kromě izolačních vlastností se jedná o vizuální prvek několikrát rozmístěný po parku, a to u rybníka, na ostrůvku, v blízkosti obytné čtvrti na východní straně parku a nebo u křižovatky cest u tůní v severní části parku.

ODPADKOVÝ KOŠ
Nedílnou součástí mobiliáře jsou odpadkové koše. Designem by měly ladit s ostatním vybavením parku, především pak lavičkami, které budou v jejich blízkosti. U košů je kromě vzhledu důležitá jejich funkčnost, aby byly jednoduše a rychle obsluhovatelné městskou údržbou. Důležitou roli hraje jejich rozmístění v rámci celého areálu. Nejen pro návštěvníky,
aby pro ně nebyly daleko nebo naopak příliš blízko místům s posezením (v létě se pak může jednat o nepříjemný zážitek), ale důležité je rozmístění i pro údržbu. Ta se často pohybuje např.: multikárou, tedy pravděpodobnost vyprázdnění koše v složitém terénu za bukem bude velmi nízká. Je potřeba počítat i s vybaveností pro pejskaře. Dnes jsou již různé možnosti, jak tuto vybavenost v parku zajistit.

HOUPAČKA
Houpačka v podání spíše uměleckého prvku. Její dřevěný robustný rám zapadne do hustého porostu lesního háje. Vysoko zvednutá osa zavěšení houpačky zajistí pomalé a plynulé houpání připomínající romantické rozpoložení parku.
Vysoká až monumentální houpačka se tyčí nad zámeckým rybníkem na terénní vyvýšenině, odkud je krásný výhled přes rybník směrem ke kostelu sv. Petra a Pavla.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dětské hřiště v současném pojetí má rozvíjet dětskou hru, motoriku a fungování dítěte ve skupině. Na těchto principech staví dětská hřiště, která jsou v parku navržená. Zároveň konstrukčně využívají přírodních materiálů a tím i lépe zapadnou do prostoru parku. Tyto materiály také lépe obstojí v klimatické změně, například nedochází k přehřívání kovových konstrukcí nebo erozi plastů na slunci. Vůně, hmat, čich jsou vjemy, které lze využít na takovém typu hřišť. V parku jsou navrhnuta celkem tři místa pro hřiště. V blízkosti obytné čtvrti ve východní části parku, na západní straně na louce u promenády a poblíž kavárny. První dvě jmenovaná hřiště mají více přírodní charakter a jsou určena pro širokou věkovou škálu dětí. Hřiště u kavárny je menší, určené malým dětem, kde je i materiálově třeba zohlednit náročný provoz a nutnost dodržení hygienických standardů.

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Dětské hřiště v současném pojetí má rozvíjet dětskou hru, motoriku a fungování dítěte ve skupině. Na těchto principech staví dětská hřiště, která jsou v parku navržená. Zároveň konstrukčně využívají přírodních materiálů a tím i lépe zapadnou do prostoru parku. Tyto materiály také lépe obstojí v klimatické změně, například nedochází k přehřívání kovových konstrukcí nebo erozi plastů na slunci. Vůně, hmat, čich jsou vjemy, které lze využít na takovém typu hřišť. V parku jsou navrhnuta celkem tři místa pro hřiště. V blízkosti obytné čtvrti ve východní části parku, na západní straně na louce u promenády a poblíž kavárny. První dvě jmenovaná hřiště mají více přírodní charakter a jsou určena pro širokou věkovou škálu dětí. Hřiště u kavárny je menší, určené malým dětem, kde je i materiálově třeba zohlednit náročný provoz a nutnost dodržení hygienických standardů.

Počet komentářů: 0  Komentáře ...
Autor: Pep@k
Přečteno: 573x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Taxi Horáček
Taxi!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít