I N Z E R C E

Krátké zprávy
PRÁZDNINOVÉ DVOJČÍSLO ZPRAVODAJE
02.07.20 13:45 Pep@k
ČERVNOVÝ ZPRAVODAJ
04.06.20 13:56 Pep@k
KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
05.05.20 08:14 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 

uzavírka

 Kdy pojedeme z Mimoně na Mnichovo Hradiště po nové silnici?
Publikováno:  1. července 2017

O nutnosti rekonstrukce silnice ll. třídy č. 268 vedoucí z Mimoně do Mnichova Hradiště se mluví již pěknou řádku let a letošní rok 2017 měl konečně být rokem zahájení stavebních prací. Bohužel se tak nestalo a rekonstrukce se odkládá, zatím o rok. Proč tomu tak je, na to by měl dát odpověď tento článek.

Hned na začátku si v kostce řekněme, co všechno je potřeba absolvovat od uzavření smlouvy po první kopnutí do země. Je to především předprojektová příprava, projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby. Následuje pravomocné územní rozhodnutí, stavební povolení a zadávací řízení na dodavatele stavby. A to zdaleka nebylo vyjmenováno úplně vše.

Obrázek 1 - Úsek, kde bude nutné přemístit válečný hrob č. 13 CZE-5101-32551


Liberecký kraj takovouto smlouvu o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti uzavřel dne 10. 9. 2015 s firmou AF-CITYPLAN s. r. o. s termínem dokončení 4. 9. 2016. Součástí rekonstrukce silnice ll/268 z Mimoně na hranice Libereckého kraje je i vybudování přeložky v místě současné nebezpečné zatáčky mezi Kuřívody a Dolní Krupou. A právě zde nastal problém. Během zpracování projektové dokumentace (od které se vše odvíjí, viz odstavec výše) pro stavební řízení a projednávání záměru s dotčenými orgány státní správy a při provádění inženýrské činnosti bylo zjištěno, že je potřeba zajistit souhlas vlastníka pozemku, tj. společnost Vojenské lesy a statky ČR s.p., s přesunem válečného hrobu č.13 (v evidenci válečných hrobů Ministerstva obrany ČR evidenční číslo CZE-5101-32551), který je umístěn na pozemku VLS a je v konfliktu se stavbou již zmíněné přeložky silnice II/268. Toto bylo oznámeno 2. 5. 2016 „Oznámením o přerušení prací“ na akci silnice ll/268 Mimoň – hranice Libereckého kraje; přeložka silnice ll/268.

Vojenské lesy ČR s.p. podmiňovaly poskytnutí souhlasu s přesunem válečného hrobu zárukou Libereckého kraje, že se nebudou finančně podílet na přesunu památníku a že nebudou hradit archeologický výzkum a s tím související náležitosti. Protože tyto skutečnosti nelze ani technicky, ani ekonomicky oddělit od původního zadání, bylo nutné uzavřít dodatek č. 1 ke stávající smlouvě a až do uzavření tohoto dodatku firma AF-CITYPLAN nemohla pokračovat na dopracování projektové dokumentace.

Obrázek 2 – Místo realizace přeložky na silnici ll/268Rada Libereckého kraje na svém 10 mimořádném zasedání dne 25. 7. 2016 usnesením č. 1298/16/mRK schválila celkové financování přesunu tohoto památníku, finanční prostředky na tuto akci doporučila zařadit do rozpočtu Libereckého kraje na rok 2017. Zároveň s tímto dodatkem byly stanoveny nové termíny pro předání pravomocného stavebního povolení, a to do 260 dnů od nabytí platnosti tohoto dodatku, tj. 260 dní počínaje 20. 9. 2016, kdy byla Dohoda o narovnání, včetně dodatku č.1 zveřejněna v registru smluv.

Se samotným přesunem památníku, přesněji válečného hrobu zhruba o 10 m, souvisí také archeologický průzkum, který se musí podle Památkového zákona projednat s Archeologickým ústavem AV ČR v Praze, manipulaci s tímto evidovaným válečným hrobem může povolit pouze Ministerstvo obrany ČR.

Proč je válečný hrob v konfliktu se stavbou přeložky silnice ll/268? Předložený záměr přeložky je obousměrná dvoupruhová směrově nerozdělená pozemní komunikace kategorie S 9,5/70 doplněna o přidaný stoupací jízdní pruh pro pomalá vozidla. Šířka jízdních pruhů bude 3 x 3,50 m, šířka vodících proužků 2 x 0,25 m, šířka zpevněné krajnice 2 x 0,50 (v obloucích bez rozšíření, R≥250 m). Délka úseku silnice se stoupacím pruhem je 1,38 km. Na navazujícím úseku před začátkem rozšířeni pro stoupací pruh bude provedena rekonstrukce stávající silnice v délce 140 m. Celková délka přeložky silnice je tedy 1,52 km. Tato přeložka úplně nahradí nebezpečnou zatáčku před Dolní Krupou, povede v nové stopě zářezem v přilehlém kopci a bude širší o stoupací pruh pro pomalá vozidla, a proto profil komunikace zasahuje až do míst, kde je již zmíněný válečný hrob.

Se stavbou přeložky ll/268 mezi Kuřívodami a Dolní Krupou souvisí také dořešení inženýrských a technologických postupů, jako např. naložení s tisíci kubíky odtěženého materiálu z plánovaného zářezu v kopci, takové to klasické nerudovské „Kam s ním?“… a to vše posunuje termín zahájení rekonstrukce krajské širokorozchodné kolejky, zatím o rok, podle vyjádření zástupce KSSLK z prosince 2016 by se na jaře roku 2018 mělo konečně kopnout do země. Uvidíme...

Počet komentářů: 2  Komentáře ... (poslední: 9. července 2017 16:30)
Autor: Jaromír Mayer
Přečteno: 2157x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
Poznávejte s dětmi přírodu Českolipska 49
Domov Sluneční dvůr otevřel nové prostory v Sosnové
Skryté skvosty: Kraví roklí přes Jelení vrch až do Psího kostela
Pět otázek pro starostku České Lípy (7/2020)