I N Z E R C E

Krátké zprávy
ZRUŠENÍ VÝSTUPU NA VĚŽ
25.12.20 22:24 Pep@k

Na základě vládního nařízení jsme nuceni akci - výstup na věž zrušit. Nejbližší termín je naplánovaný na období velikonoc...pokud to okolnosti dovolí. Lenka Špačková
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
29.11.20 09:20 Pep@k
NA NÁDRAŽÍ SE ZAČÍNÁ VAŘIT
13.11.20 08:24 Pep@k

Počínaje pondělím 23. listopadu se začíná v Country salonu nádraží vařit. Jídelní lístek je připraven na celý týden a je na něm i telefon na objednání. Bude k dispozici na facebookových stránkách. Dobrou chuť.
První jídelák je zdeFotografie
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Staronové meandry na Ploučnici
Publikováno:  4. dubna 2017

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek ztrátu jejich přirozené členitosti. Narovnávání toků vedlo ke zrychlení vodních průtoků, ztrátě přirozené akumulace vody a ke ztrátě schopnosti zpomalit povodňové vlny.
Ne vždy je regulace vodního toku špatná, naopak jsou situace, kdy může významně pomoci, či je dokonce nevyhnutelná.

Regulace Ploučnice přímo v Mimoni byla jediným možným řešením, jak zabránit rozlivu řeky ve městě. Naopak, regulace Ploučnice před Mimoní, tj. v úseku od Stráže pod Ralskem po soutok s Panenským potokem v Mimoni, která umožnila zvýšený průtok byla kontraproduktivní. Důvody, které k regulaci Ploučnice nad Mimoní vedly byly spjaté s chemickou těžbou uranu. Jednak byl potřebný přístup pro geologické vrty na místa, která by jinak zůstala pro těžkou techniku nepřístupná, jednak bylo potřeba zvýšit průtok v Ploučnici, aby nedocházelo k usazování zbytků sedimentů na říčním dně a tyto byly rychle splaveny.


Protože Uranové doly Hamr, odd. průmyslové výstavby dostaly jakožto investor v roce 1980 povolení ke vstupu na pozemky v k.ú. Vranov, aby mohly provést regulaci toku Horní Ploučnice, je nyní - při sanaci území postižených těžbou uranu a s tím související revitalizace toku Horní Ploučnice - na státním podniku Diamo, jakožto nástupnické organizace UD Hamr, aby tuto akci opět jako investor provedla.

Rekultivace toku Horní Ploučnice v oblasti mezi Novinami a Srním Potokem je součástí projektu „Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi“, jehož studii proveditelnosti si nechalo Povodí Ohře v roce 2011 zpracovat. Tato studie měla za úkol posoudit protipovodňový efekt navrhovaných přírodě blízkých opatření s ohledem na majetkoprávní situaci, hydromorfologii toku, vliv na životní prostředí, investiční náklady a požadavky obcí a dotčených orgánů.

Studie zahrnuje úsek pramen Ploučnice – Česká Lípa, tok Ještědského potoka, Panenského potoka, Svitávky, Boberského potoka, Šporky, Stružnického a Robečského potoka. Studie vytipovala 37 opatření, která splňují dostatečný protipovodňový efekt s pozitivním nebo neutrálním vlivem na životní prostředí. Na tato opatření již bylo zpracováno „Oznámení záměru“ dle přílohy § 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V EVL (Evropsky významná lokalita) Horní Ploučnice se jedná o tyto úseky a opatření, která se Mimoně dotknou:

Revitalizace Ploučnice, ř. km 81 - 83,6
úsek toku v území dotčeném chemickou těžbou uranu ve správě státního podniku Diamo. Revitalizace se předpokládá až po roce 2030 v rámci sanačních a rekultivačních prací celého území. Viz. odkaz k tomuto bodu

Revitalizace nivy Horní Ploučnice II – Srní potok – Noviny pod Ralskem
a Revitalizace nivy Horní Ploučnice II – ústí Panenského potoka – Srní potok.
Jedná se tedy o dva úseky, kdy se v prvním úseku, tj. mezi Srním potokem a Novinami pod Ralskem potkávají a technicky propojují opatření prováděná podnikem Diamo s.p., (revitalizace toku Horní Ploučnice), viz. mapka a opatření prováděná podnikem Povodí Ohře s.p., (revitalizace toku Horní Ploučnice, jakožto součást protipovodňových opatření), viz. mapka.

S revitalizací nivy Horní Ploučnice souvisí další protipovodňová opatření. Z těch, co se bezprostředně dotknou Mimoně na Ploučnici a obcí na Panenském potoce jsou:

Suchá nádrž Srní Potok
Stávající silniční most v obci Srní potok plní v současné době funkci příčné překážky, díky které dochází při povodňových stavech k akumulaci a částečné transformaci povodňové vlny. Cílem opatření je možnost využití profilu pro suchou nádrž (úprava hráze, vybudování bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení).

Suchá nádrž Dubnice
Vybudování retenčního prostoru na Ještědském potoce, který bude mít zásadní vliv na transformaci povodňových průtoků.

Revitalizace Panenského potoka pod Jablonným v Podještědí
Pro navrácení toku k přírodě blízkému stavu a zlepšení jeho hydromorfologického stavu je vhodné provést zásadní revitalizaci rozvolněním toku v jeho stávající trase bez souběžných koryt.
Kompletní prezentace ke stažení zde

Revitalizace Horní Ploučnice je součástí projektu protipovodňových opatření, která nám mohou významným způsobem pomoci v boji proti povodním.

Přehled všech plánovaných protipovodňových opatření

Počet komentářů: 7  Komentáře ... (poslední: 6. dubna 2017 6:20)
Autor: Jaromír Mayer
Přečteno: 2013x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama
PIZZA BRUCIONE
PIZZA BRUCIONE
Pivovar Budulínek
Luxusní pivo !!

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.harlej.cz
Harlej
prima kapela


www.skwor.cz
Škwor
správnej bigbít