I N Z E R C E

Krátké zprávy
KVĚTNOVÝ ZPRAVODAJ
05.05.20 08:14 Pep@k
ÚNOROVÉ ZASTUPITELSTVO
16.03.20 21:36 Pep@k

Na Mitelu se podívejte na únorové zasedání našich Zastupitelů...
Doporučuji ke shlédnutí, určitě se pobavíte... :))
ZPRAVODAJ MĚSTA B Ř E Z E N
05.03.20 08:57 Pep@k
Obce Stráž p. Ralskem
oficiální stránky

Pertoltice p. Ralskem
oficiální stránky

Město Ralsko

Noviny p. Ralskem

Vyhledávání
TOPlist
 
 Staronové meandry na Ploučnici
Publikováno:  4. dubna 2017

V minulosti provedené technické zásahy do přirozené trasy koryt vodních toků měly za následek ztrátu jejich přirozené členitosti. Narovnávání toků vedlo ke zrychlení vodních průtoků, ztrátě přirozené akumulace vody a ke ztrátě schopnosti zpomalit povodňové vlny.
Ne vždy je regulace vodního toku špatná, naopak jsou situace, kdy může významně pomoci, či je dokonce nevyhnutelná.

Regulace Ploučnice přímo v Mimoni byla jediným možným řešením, jak zabránit rozlivu řeky ve městě. Naopak, regulace Ploučnice před Mimoní, tj. v úseku od Stráže pod Ralskem po soutok s Panenským potokem v Mimoni, která umožnila zvýšený průtok byla kontraproduktivní. Důvody, které k regulaci Ploučnice nad Mimoní vedly byly spjaté s chemickou těžbou uranu. Jednak byl potřebný přístup pro geologické vrty na místa, která by jinak zůstala pro těžkou techniku nepřístupná, jednak bylo potřeba zvýšit průtok v Ploučnici, aby nedocházelo k usazování zbytků sedimentů na říčním dně a tyto byly rychle splaveny.


Protože Uranové doly Hamr, odd. průmyslové výstavby dostaly jakožto investor v roce 1980 povolení ke vstupu na pozemky v k.ú. Vranov, aby mohly provést regulaci toku Horní Ploučnice, je nyní - při sanaci území postižených těžbou uranu a s tím související revitalizace toku Horní Ploučnice - na státním podniku Diamo, jakožto nástupnické organizace UD Hamr, aby tuto akci opět jako investor provedla.

Rekultivace toku Horní Ploučnice v oblasti mezi Novinami a Srním Potokem je součástí projektu „Zvýšení ochrany sídel v povodí Ploučnice před povodněmi“, jehož studii proveditelnosti si nechalo Povodí Ohře v roce 2011 zpracovat. Tato studie měla za úkol posoudit protipovodňový efekt navrhovaných přírodě blízkých opatření s ohledem na majetkoprávní situaci, hydromorfologii toku, vliv na životní prostředí, investiční náklady a požadavky obcí a dotčených orgánů.

Studie zahrnuje úsek pramen Ploučnice – Česká Lípa, tok Ještědského potoka, Panenského potoka, Svitávky, Boberského potoka, Šporky, Stružnického a Robečského potoka. Studie vytipovala 37 opatření, která splňují dostatečný protipovodňový efekt s pozitivním nebo neutrálním vlivem na životní prostředí. Na tato opatření již bylo zpracováno „Oznámení záměru“ dle přílohy § 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. V EVL (Evropsky významná lokalita) Horní Ploučnice se jedná o tyto úseky a opatření, která se Mimoně dotknou:

Revitalizace Ploučnice, ř. km 81 - 83,6
úsek toku v území dotčeném chemickou těžbou uranu ve správě státního podniku Diamo. Revitalizace se předpokládá až po roce 2030 v rámci sanačních a rekultivačních prací celého území. Viz. odkaz k tomuto bodu

Revitalizace nivy Horní Ploučnice II – Srní potok – Noviny pod Ralskem
a Revitalizace nivy Horní Ploučnice II – ústí Panenského potoka – Srní potok.
Jedná se tedy o dva úseky, kdy se v prvním úseku, tj. mezi Srním potokem a Novinami pod Ralskem potkávají a technicky propojují opatření prováděná podnikem Diamo s.p., (revitalizace toku Horní Ploučnice), viz. mapka a opatření prováděná podnikem Povodí Ohře s.p., (revitalizace toku Horní Ploučnice, jakožto součást protipovodňových opatření), viz. mapka.

S revitalizací nivy Horní Ploučnice souvisí další protipovodňová opatření. Z těch, co se bezprostředně dotknou Mimoně na Ploučnici a obcí na Panenském potoce jsou:

Suchá nádrž Srní Potok
Stávající silniční most v obci Srní potok plní v současné době funkci příčné překážky, díky které dochází při povodňových stavech k akumulaci a částečné transformaci povodňové vlny. Cílem opatření je možnost využití profilu pro suchou nádrž (úprava hráze, vybudování bezpečnostního přelivu a výpustního zařízení).

Suchá nádrž Dubnice
Vybudování retenčního prostoru na Ještědském potoce, který bude mít zásadní vliv na transformaci povodňových průtoků.

Revitalizace Panenského potoka pod Jablonným v Podještědí
Pro navrácení toku k přírodě blízkému stavu a zlepšení jeho hydromorfologického stavu je vhodné provést zásadní revitalizaci rozvolněním toku v jeho stávající trase bez souběžných koryt.
Kompletní prezentace ke stažení zde

Revitalizace Horní Ploučnice je součástí projektu protipovodňových opatření, která nám mohou významným způsobem pomoci v boji proti povodním.

Přehled všech plánovaných protipovodňových opatření

Počet komentářů: 7  Komentáře ... (poslední: 6. dubna 2017 6:20)
Autor: Jaromír Mayer
Přečteno: 1817x 
Zpět na předešlou stránku

© Pep@k 2005

 
Reklama

Zajímavé odkazy
www.alkehol.cz
Alkehol
oblíbená kapela


www.skrleta.com


i-noviny
Lípa Musica zahajuje předprodej vstupenek
Poznávejte s dětmi přírodu Českolipska 36
Festivaly spojené hudbou
Poznávejte s dětmi přírodu Českolipska 35